Make your own free website on Tripod.com
แผนภูมิการบริหารการศึกษา
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียว
การบริหารวิชาการ
1.การพัฒนาหลักสูตรสถาน
   ศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการ
   เรียนรู้
3.การวัดผลประเมินผลและ
   การเทียบโอน
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
   เทคโนโลยี
6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7.การนิเทศการศึกษา
8.การแนะแนวการศึกษา
9.การพัฒนาระบบการประกัน
   คุณภาพภายในสถานศึกษา
10.การส่งเสริมความรู้ด้าน
     วิชาการแก่ชุมชน
11.การประสานความร่วมมือ
    ในการพัฒนาวิชาการ
    กับสถานศึกษาอื่น
12.การส่งเสริมและสนับสนุน
    งานวิชาการแก่บุคคล
    ครอบครัว องค์กร
    หน่วยงาน และสถาบัน
    อื่นที่จัดการศึกษา
การบริหารงบประมาณ
1.การจัดทำและเสนอขอ
   งบประมาณ
2.การจัดสรรงบประมาณ
3.การตรวจสอบ ติดตาม
  ประเมินผล และรายงานผล
  การดำเนินงาน
4.การระดมทรัพยากรและ
  การลงทุนเพื่อการศึกษา
5.การบริหารการเงิน
6.การบริหารบัญชี
7.การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
การบริหารงานบุคลากร
1.การวางแผนอัตรากำลังและ
  กำหนดตำแหน่ง
2.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
  ในการปฏิบัติราชการ
4.วินัยและการรักษาวินัย
5.การออกจากราชการ
การบริหารทั่วไป
1.การดำเนินงานธุรการ
2.งานเลขานุการและ
   คณะกรรมการ
3.งานพัฒนาระบบและเครือข่าย   
4.การประสานและพัฒนา
   เครือข่ายการศึกษา
5.การจัดการระบบการบริหาร
  และพัฒนาองค์กร
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.การส่งเสริม สนันสนุนด้าน
  วิชาการ งบประมาณ บุคลากร
  และบริหารทั่วไป
8.การดูแลอาคารสถานที่และ
  สถาพแวดล้อม
9.การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
10.การรับนักเรียน
11.การส่งเสริมและประสานงาน
   การศึกษาในระบบ นอกระบบ
   และตามอัธยาศัย
12.การระดมทรัพยากร
   เพื่อการศึกษา
13.การประชาสัมพันธ์งาน
    การศึกษา
14.การส่งเสริมงานกิจการ
    นักเรียน
15.การส่งเสริมสนับสนุนและ
    ประสานงานการศึกษา
    ของบุคคล ชุมชน องค์กร
    หน่วยงานและสถาบันสังคม
    อื่นที่จัดการศึกษา
16.งานประสานราชการกับ
    สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
17.การจัดระบบควบคุมภายใน
    หน่วยงาน
ประวัติโรงเรียน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สถานท
ี่
รวม HOT LINKS
กิจกรรม