Make your own free website on Tripod.com

 

ธรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปากร
พระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีมหานคร
บูรพา
อุบลราชธานี
นเรศวร
แม้โจ้
อัสสัมชัน (ABAC)
รังสิต
กรุงเทพ
ศรีปทุม
ธุรกิจบัณฑิต
เกษมบัณฑิต
เอเชียอาคเนย์
อีสเทิร์นเอเชีย
เกริก
สยาม
วงชวลิตกุล
มหาสารคาม
แม่ฟ้าหลวง
ทักษิณ
พายัพ
ชินวัตร
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เซนต์จอห์น
ณิวัฒนา
วลัยลักษณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ราชภัฏสวนดุสิต
ราชภัฏจันทรเกษม
ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ราชภัฏสวนสุนันทา
ราชภัฏรำไพพรรณี
ราชภัฏพระนคร
รามคำแหง 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

สภาสถาบันราชภัฏ

มหาวิทยาลัย
กระทรวง
ศึกษาธิการ 
มหาดไทย 
การต่างประเทศ 
พาณิชย์
สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี
กลาโหม
คมนาคม
ท่องเที่ยวและกีฬา
เกษตรและสหกรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การคลัง
ยุติธรรม
อุตสาหกรรม
แรงงาน
พลังงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วัฒนธรรม
สำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลไทย 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการลงทุน BOI
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
และพลเรือน

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

หน่วยงานสำคัญ
โครงการพระราชดำร
องค์กร สมาคม มูุลนิถิ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักข่าวไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัทขนส่งจำกัด
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
การนำเข้าแห่งประเทศไทย

การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
รัฐสภา
ขสมก.
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การบินไทย
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก 
โครงการพัฒนาดอยตุง
สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อการ
ประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ

มูลนิถิ 5 ธันวามหาราช
มูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา
กองทุนแม่ฟ้าหลวง
มูลนิธิพระดาบส
โครงการหลวง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย


สมาคมค้าทอง 
วิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น

องค์กรพัฒนาเอกชนไทย
มูลนิถิพัฒนาคนพิการไทย
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คนพิการ

สภาสถาปนิก
สถาบันปรีดีพนมยงค์
สมาคมกีฬาหมากล้อม
แห่งประเทศไทย

สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย

สมาคมการพิมพ์ไทย
สมาคมสื่อสรมวลชนมุสลิม
แห่งประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิดวงประทีป
มูลนิธิปวีณาฯ
มูลนิธิเพื่อนช้าง
มูลนิธิแพทย์ชนบท
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิร่วมกตัญญู
มูลนิธิมูลนิธิกองทุนไทย
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
สสวท. 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โปรแกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์ไทย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
แห่งชาติ

ความรู้ด้านวิศวกรรม
โครงการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ดูดาวดอตคอม
รวมบทความด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นิยายวิทยาศาสตร์
แหล่งข้อมูลงานก่อสร้าง
วิทยาศาสตร์น่ารู้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
การเกษตร
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศาสนา
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ข้อมูลการเกษตร 
ร้อยแปดพรรณไม้
ปศุสัตว์ไทย
ไม้ประดับ
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร
รักตะวัน
ข่าวการเกษตร
เทคโนโลยีชีวอินทรีย์
ความรู้เกษตรยุคใหม่
กรมปศุสัตว์
เกษตรออนไลน์
กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
โคนมไทย
แหล่งข้อมูลด้านวิศวกรรม 
ครบเครื่องเรื่องสิ่งแวดล้อม 
  การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ชมรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
ไทยไบโอดีเซล
ศูนย์รัไซเคิลพระสถาปนา
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมไทย
โครงการน้ำหาร 2
ชมรมอนุรักษ์ฉลามวาฬ
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักข่าวชาวพุทธ 
มุสลิมไทยไซเบอร์เน็ต 
หนังสือธรรมะออนไลน์ 
ธรรมะไทย
มุสลิมแคมปัสดอตคอม
โบสถ์คริสเตียน
เสขิยธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
หลวงตามหาบัว
พุทธทาสศึกษา
พระรัตนตรัย
บทเรียนพุทธศาสนา
กัลยาณมิตร
เครือข่ายสาระธรรมอิสลาม
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
กฎหมาย
คณะกรรมการการกฤษฎีกา  
กฎหมายสยาม  
สำนักกฎหมายธรรมมานิติ
กระทรวงยุติธรรม
ทนายไทย
รวมกฎหมายเพื่อประชาชน
สภาทนายความ
เครือข่ายกฎหมายมหาชน
รวบรวมพระราชบัญญัติ
ทนายความสงขลา
บ้านทนาย
สำนักกฎหมายเอ็นดี
สำนักกฎหมายไอแอลดี
สำนักกฎหมายบุตรวงศ์
กฎหมาย-คำพิพากษาฎีกา
โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี    สหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียว   อ.ด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ฐานข้อมูล ห้องสมุดออนไลน์
ห้องสมุดการแพทย์และสุขภาพ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
ฐานข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุด
ห้องสมุดไทยออนไลน์
ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย
ฐานข้อมูลการเกษตรของ
ประเทศไทย

บริการสืบค้นข้อมูลการวิจัยของ
สภาวิจัยแห่งชาติ

 ระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลวิจัย ม.ธรรมศาสตร์
ฐานข้อมูลวิจัย ม.ขอนแก่น
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ดิกชันนารี พจนานุกรม สารานุกรม
ค้นหาความหมายของศัพท์
ไทย-อังกฤษ
  
ราชบัณฑิตยสถาน  
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
แปลเว็บเพจภาษาอังกฤษเป็นไทย
ดิกชันนารีภาษาไทย
ปทานุกรมดาราศาสตร์
พจนานุกรมออนไลน์ไทย-ญี่ปุ่น
ดิกชันนารีช่างและวิศวกรรม
พจนานุกรมภาพสำหรับเด็ก  
สถาบันการแพทย์

 สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทย
  
สถาบันมะเร็งแห่งชาต
 สมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา(อย.)

  สมาคมแพทย์โรคระบบ
ทางเดินอาหารแห่ง
ประเทศไทย

องค์การเภสัชกรรม
ทันตแพทสถา
สภาเภสัชกรรม
 สมาคมแพทย์โรคผิวหนัง
แห่งประเทศไทย

  สมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

สมาคมแพทย์แผนไทย
องค์กรแพทย์แผนไทย
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย
มูลนิธิสุขภาพไทย
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย

มูลนิธิิโรคข้อ
 สมาคมกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

 สมาคมโลหิตวิทยา
แห่งประเทศไทย

 สมาคมโภชนาการแห่ง
ประเทศไทย

ผู้หญิง
ผู้ชาย
แม็กกาซีนออนไลน์สำหรับผู้หญิง 
ข่าวการประกวดนางงาม  
เทคนิคการมัดใจชาย  
นิตยสารผู้หญิงวันนี้  
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ
นิตยสารหญิงไทย
ผู้หญิงนะคะ
สาระสุขภาพความสวยความงาม
สาวโสดออนไลน์
สุขภาพ ความงามเพื่อผู้หญิงไทย
ขวัญเรือน
เคล็ดลับความงาม
สอนการแต่งหน้า
นิตยสารฟอร์เมน  
นิตยสาร FHM  
เว็บวาไรตี้สำหรับผู้ชาย  
เทคนิควิธีการจีบสาว
ไลฟ์สไตส์สำหรับผู้ชาย
สาระเรื่องความรัก
เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย
บ้านอบอุ่นสำหรับผู้ชาย
สาระสุขภาพสำหรับผู้ชาย
สารพันเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย
อิสระแห่งความเป็นคุณ
ความรู้เรื่องเกย์
รวมภาพดารา นายแบบหุ่นดี
บทกลอน
รวมบทกวี  
มนต์รักดอตเน็ต  
ร้อยฝัน
รวมบทกลอน
คำคมจาก ช่อง 3
ข้อธรรมคำกลอนของท่าน
พุทธทาสภิกขุ

บทกวีน่าอ่าน
ประวัติโรงเรียน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สถานที่
การบริหารจัดการ
กิจกรรม
ข้อมูลด้านการศึกษา
แนะแนวการศึกษา
แหล่งความรู้ ทดสอบ แข่งขัน
E - book
เอนทรานซ์
วาไรตี้ทางการศึกษา  
คลังความรู้ในหลากวิชา  
แหล่งข่าวสารวิชาการ
แนะแนวการทำหลักสูตรใหม่
วัดผลและวิจัยการศึกษา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
แหล่งรวมข้อมูลทางการศึกษา
ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษา
กิจกรรมทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระดานดำออนไลน์
การประกันคุณภาพสถาบันการศึกษา
ติวคณิตศาสตร์
ข้อมูลเพื่อครูไทย 
สายตรงทางการศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่ออเมริกา 
ข้อมูลการศึกษาต่อญี่ปุ่น 
ข่าวทุนการศึกษา ป.ตรี/โท/เอก
บอกหลักการเลือกมหาวิทยาลัย
ข้อมูลการศึกษาต่ออินเดีย
แหล่งรวมข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
ศูนย์การศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์ฯ
ข่าวทุนและข้อมูลเรียนต่ออเมริกา
แนะแนวศึกษาต่อ MBA จุฬาฯ
บริการสืบค้นข้อมูล ศูนย์สอบ 
แหล่งถาม-ตอบข้อมูลวิชาการ 
เทคนิคลัดเรียนคณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางการศึกษาของเด็ก
ตัวอย่างข้อสอบ และบทเรียนต่างๆ
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่อง
ของแพทย์

ข้อมูลการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
เว็บแห่งการเรียนรู้
ข้อมูลระบบการจัดการด้านคุณภาพ
แหล่งรวมเกร็ดความรู้ต่างๆ
สาระรอบตัว
หนังสือคอมพิวเตอร์  
หนังสือของ ม.รามคำแหง
 หนังสือเกี่ยวกับศาสนา
พจนานุกรม ความรู้ทั่วไป
และประวัติศาสตร์

หนังสือ Pocket  PC
แหล่งรวม E- book
 เว็บเอนทรานซ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
 
รวมข้อสอบเอนทรานซ์ระบบใหม่ 
สถาบันกวดวิชา PEP
บอกข่าว สาระต่างๆ ของเอนทรานซ์
แหล่งรวมข้อสอบต่างๆ ให้ดาวโหลด
กวดวิชาเคมี
รวมเทคนิคในการทำโจทย์คณิตศาสตร์
แข่งขันทำแบบฝึกหัดออนไลน์
ตอบคำถามเกี่ยวกับเอนทรานซ์
ติวเอนทรานซ์
ติวเอนทรานซ์ด้วนเสียงและภาพสมบูรณ์
กวดวิชาฟิสิกส์
สถาบันกวดวิชาเดอะเบรน
ให้ข้อมูลการเตรียมตัวสอบเอนทรานซ์
ประกาศผลสอบเอนทรานซ์
ติวเตอร์สยาม
โชคชะตาราศรี
ท่องเที่ยว
สโมสรฟุตบอลชื่อดัง
อินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์
พันธิปดอตคอม 
ซันซิตี้ 
สนามบิน 
คอมไทย
เสนอข่าวแวดวงไอที
ข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
สาระความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
วาไรตี้ด้านไอทีและเทคโนโลยี
ดีคอมพิวเตอร์
บีคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์
ให้ข่าวข้อมูลไวรัส 
ไทยแอนตี้ไวรัส 
McAfee 
คำแนะนำในการกำจัดไวรัส
แมนเชสเตอร์  ยูไนเต็ด
ลิเวอร์พูล 
อาร์เซนอล 
เอฟเวอร์ตัน
มิดเดิลโบ
เซาท์แธมตัน
เชฟฟิล
โคเวนทรี้
ลีดส์  ยูไนเต็ด
เชลชี 
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
แอสตัน  วิลล่า
นิวคาสเซิล  ยูไนเต็ด
แฮร์ธ่า  เบอร์ลิน
รีลมาดริด 
บาร์เยิร์นมิวนิค
ปาร์ม่า
ดูดวงรายวัน 
โหราศาสตร์ออนไลน์ 
12 ราศรี 
ดูกราฟชีวิต
ดูดวงกับอาจารย์ไพศาล
ดูดวงกับอาจารย์แก้วอุมา
ฮวงจุ้ยคลินิก
โหงวเฮ้ง
พยากรณ์ดวงชะตารายวัน
โหราศาสตร์
สุดยอดแห่งเว็บพยากรณ์ 
ไพ่ยิบซีทำนายชีวิต
โมโมทาโร่
ดูดวงวันเกิด
แก้ฮ้วงจุ้ย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สบายดอตคอม 
สวัสดี 
ทัวร์ไทย
กรมอุทยานแห่งชาติ
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว
ทะเลไทย
การท่องธรรมชาติ
ข้อมูลท่องเที่ยวผจญภัย
ไทยทัวร์
หามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์อินไทย
สมาคมมัคคุเทศก์มืออาชีพ
ท่องเที่ยวไปกับเชลล์
ข้อมูลเที่ยวดอย
สาระการปีนเขา
ตำรวจท่องเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวไทยและทั่วโลก
รายนามธุรกิจท่องเที่ยว
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 
สอนอินเตอร์เน็ตออนไลน์ 
หลากหลายสาระความบันเทิง 
ชมรมเว็บเพจไทย
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 โครงการอินเตอร์เน็ตสีขาวเพื่อ
เยาวชน

ให้ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์สำหรับเว็บมาสเตอร์
รวมบทความสำหรับการทำเว็บ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับพิษภัยของเน็ต
ข้อมูลสถิติการใช้เว็บไทย
เครือข่ายไทยสาร
อินเตอร์เน็ตประเทศไทย
ทิปเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับ MSN
Eternal Egypt เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล
อารยธรรมของอิยิป แห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ ี่มีความเจริญถึง
ขั้นสูงสุด โดยความรวมมือของประเทศอิยิปกับ บริษัท
IBM รวมกันจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในรูปแบบ
มัลติมีเดีย ทั้งภาพ เสียง และ 3D ที่มีความสมบูรณ์แบบ
ในการเข้าไปศึกษาและท่องเที่ยว

Google Earth เป็นเว็บsearchเอ็นจินเวอร์ชั่นล่าสุด
ที่ให้บริการในการค้นหาสถานที่ต่างๆในโลกผ่าน
ระบบดาวเทียม 3D ที่ให้ประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม พร้อมฟรีดาวน์โหลด software ให้ได้ใช้งาน