Make your own free website on Tripod.com
นายวัฒนา    เปลี่ยนราศรี
วันเกิด              6  สิงหาคม  2500
วันบรรจุ           27  กรกฎาคม  2521

วุฒิการศึกษา
   ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขา เกษตรศาสตร์
                ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต
ดำรงตำแหน่ง    2  ธันวาคม  2531 - ปัจจุบัน
วิสัยทัศน์     อุดมการณ์เพื่อศึกษา  พัฒนาได้คุณภาพ
Tel. 0-1942-1683
ประวัติโรงเรียน
บุคลากร
รวม HOT LINKS
สถานที่
การบริหารจัดการ
กิจกรรม