Make your own free website on Tripod.com
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนหนองกระดี่
โรงเรียนบ้านทับกระดาษ
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนนิคม ฯ 1
โรงเรียนนิคม ฯ 2
โรงเรียนบ้านกกเชียง
โรงเรียนวัดกกตาด
โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าข
โรงเรียนวัดกกเต็น

ประมวลภาพกิจกรรมชาวเขื่อนกระเสียว

ติดต่อเว็บมาสเตอร์
CounterData.com

internet marketing australia
internet marketing australia Counter
ลำดับผู้เข้าชม
Update ข้อมูล
ค้นหาโรงเรียนใน สพฐ.
1. นายสุนันท์ พิมพขันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ฯ 1ประธานสหวิทยาเขต
2. นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา องประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นายสมัย กันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกเต็น  รองประธานฝ่ายวิชาการ
4. นายสมศักดิ์ ศรีบัวบาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกตาด รองประธานฝ่ายบุคคล
5. นายวัฒนา เปลี่ยนราศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี รองประธานฝ่ายงบประมาณ
6. นายรังสรรค์ พิมพขันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
7. นายคณิต เรืองฉาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดี่ กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
8. นายสมหมาย กันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ฯ 2 กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ
9. นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกระดาษ กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป
10.นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียง กรรมการและเลขานุการ
ที่ตั้งโรงเรียนด่านช้างวิทยา
สีประจำสหวิทยาเขต สีขาว
สัญลักษณ์ –
ผู้ประสานงาน
1. นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2. นายปิยะ อัมพวา   ศึกษานิเทศก์


ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว  สหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียวได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางวิชาการระดับชั้น ป.1 - ป.6 ประจำปรการศึกษา 2549 ขึ้น เพื่อเป็นการประเมินและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2549 ผลการแข่งขัน มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 มีดังนี้ ร.ร.ด่านช้างวิทยาได้รับรางวัลที่ 1 การทำลูกชุบ  รางวัลที่ 2 การแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3  รางวัลที่ 2 และ 3 การจัดสวนถาดแบบชื้น ช่วงชั้นที่ 3  รางวัลที่ 3 แข่งขัน Sakabbie ช่วงชั้นที่ 3 ร.ร.บ้านพุบ่องป่าขี ได้รับรางวัลที่ 1 การเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2  ร.ร.นิคมฯ 2 ได้รับรางวัลที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
กลับสู่ด้านบน
head
aaa
===>แสดงผลได้ดีที่    Screen resolution = 800 by 600 pixels  Color Highest ( 32 bit ) Text size = Medium <===
นายสมศักดิ์   ศรีบัวบาน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สหวิทยาเขตฯ
                                     
Update ข้อมูล  
 แนะนำติชมการจัดทำเว็บไซต์ที่
ran2549@thaimail.com
คำติชมของท่านคือกำลังใจ
ในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปครับ
บทความพิเศษ
ยอดเงินหุ้นของสมาชิกทั้งสิ้นมีรวมกันประมาณ 600,000 บาท  สำหรับการยื่นกู้ทางกองทุนสามารถให้สมาชิกกู้ได้เดือนละ 2 ราย
ข่าวกองทุนสหวิทยาเขต
sampubong
บริการ post ฝากข้อความ