Make your own free website on Tripod.com
อันดับที่
แหล่งข้อมูล
รายละเอียด

 ด็อกเตอร์ดอตคอม สาระน่ารู้ในเรื่องเพศศึกษาสำหรับชาย - หญิง
บอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามตอบ
ปัญหาเรื่องเพศ

 สมุนไพร นานาสาระในเรื่องการรักษาสุภาพ โรค สมุนไพร
การลดน้ำหนักและเพศศึกษา

 คลินิกรัก แหล่งความรู้เพศศึกษา ปัญหาครอบครัว
และชีวิตคู่ โรคติดต่อทางเพศ และการคุมกำเนิด

 ไทยแลบออนไลน์ ให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างถูกวิธี รวมข้อมูลโรคและ
อาการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์อาการผิดปกติ
ของร่างกายด้วยตนเอง

 ไทยคลินิก คลินิกสุขภาพเพื่อคนไทย ในเรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพ ให้ข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และถามตอบ
ปัญหาสุขภาพ

 ดีคอนดอม จำหน่ายอุปกรณ์คุมกำเนิดออนไลน์ ให้ความรู้
ในเรื่องการคุมกำเนิดและเพศศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
 อาหารและยา
ให้ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสำอางค์
เครื่องมือแพทย์

 งานวิจัยพืชสมุนไพร ฐานข้อมูลงานวิจัยพืชสมุนไพร ซึ่งจัดทำโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลสมุนไพรไทย
พร้อมสรรพคุณต่างๆ

 คลินิกออนไลน์ ปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง
ให้ข่าวสารการแพทย์ สาระน่ารู้เรื่องโรค
และสมุนไพร