Make your own free website on Tripod.com


โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขีได้ทำการย้ายบ้านใหม่เพื่อความรวดเร็วในการโหลดที่มากขึ้น แต่คุณภาพยังเหมือนเดิมครับ
ขอบพระคุณผู้เข้าชมทุกท่าน เราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
ขอให้มีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ผู้สร้างอนาคตของชาต


http://www.pbpk.50webs.com

เข้าสู่เว็บไซต์

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อน้องยากจนในถิ่นทุรกันดารครับ